Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2020-10
  In deze casus komen diverse aspecten van hoor en wederhoor aan de orde. Verder moet een bestuur met het treffen van maatregelen rekening houden met zijn geheimhoudingsplicht die geldt totdat het definitieve oordeel is genomen, tenzij er zwaarwegende belangen zijn die maken dat er zo lang niet gewacht kan worden.
 • Besluit 2020-09
  Afwijzing herzieningsverzoek. Verzoeker had al zijn argumenten met betrekking tot de termijnoverschrijding in zaak nr. 2020-06 naar voren kunnen en moeten brengen toen het LOWI hem tijdens de behandeling van die zaak om een toelichting hierover had gevraagd.
 • Advies 2020-08
  De geheimhoudingsplicht is niet absoluut en kan worden doorbroken door een ander, hoger belang. Auteursrecht regelt dat een werk niet zonder toestemming door anderen mag worden geopenbaard en verveelvoudigd. Auteurschap zoals bedoeld in de gedragscode regelt dat substantiƫle wetenschappelijke bijdragen worden erkend.
 • Advies 2020-07
  CWI-leden worden uit hoofde van hun aanstelling vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een bijzondere omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert. Het is aan de betreffende partij om de bijzondere omstandigheid aannemelijk te maken.
 • Besluit 2020-06
  Dat het verzoekschrift pas na afloop van de termijn door het LOWI is ontvangen, komt omdat Verzoeker het verzoekschrift te laat heeft verstuurd en niet door de grote drukte bij PostNL vanwege het Coronavirus. Let op: inmiddels is het mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen.
 • Besluit 2020-05
  Het verzoek is gericht tegen de procesbeslissing om de klachtenprocedure te verlengen. Die beslissing is geen aanvankelijk oordeel waarover advies kan worden gevraagd bij het LOWI.
 • Besluit 2020-04
  Van schending van norm 60 kan pas sprake zijn als heel duidelijk is dat er geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat is hier niet het geval.
 • Besluit 2020-03
  Met de aanpassing van de auteursbijdragen is volledig tegemoet gekomen aan de klacht van Verzoeker. Daarom heeft Verzoeker onvoldoende belang bij een advies van het LOWI over de schriftelijke weigering van het bestuur om een aanvankelijk oordeel vast te stellen.
 • Advies 2020-02
  Herhaalde klacht. Weliswaar is het manuscript waarover eerder is geklaagd nu in gereviseerde vorm gepubliceerd in een tijdschrift, maar het artikel is inhoudelijk niet in relevante mate gewijzigd ten opzichte van het manuscript.
 • Advies 2020-01
  Vervolg op 2018-18 en 2018-19. Voorafgaand aan de reflectie-audit hadden Betrokkenen de procedure nauwkeuriger (en schriftelijk) moeten vastleggen en Verzoeker duidelijk over de procedure moeten informeren. Betrokkenen hebben onvoldoende zorgvuldig gehandeld met het inrichten van de auditprocedure.