Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2021-18
  Gedragscode is van toepassing op een legal opinion. Het karakter daarvan kan meebrengen dat niet alle normen in redelijkheid van toepassing kunnen worden geacht. In dit geval is geen sprake van een normschending. De inhoud van de legal opinion dient Verzoeker in de gerechtelijke procedure te bestrijden, niet bij CWI of LOWI.
 • Advies 2021-17
  Het Bestuur had CWI-advies kritischer moeten bezien. Hierbij betrekt het LOWI niet alleen de machtsongelijkheid tussen promovendus en hoogleraar, maar ook dat zij over en weer een integriteitsklacht hebben ingediend. Onder deze omstandigheden lijkt het er niet op dat tussen partijen bereidheid bestaat de kwestie samen uit te zoeken zoals in het CWI-advies staat.
 • Advies 2021-16
  Klacht over podcast. Niet alle normen uit de gedragscode zijn van toepassing. Een podcast is een audioproduct met een zekere laagdrempeligheid. In beginsel moet worden getoetst aan de normen en niet aan de principes uit de Gedragscode. Het gaat om de vraag of een wetenschapper een ondergrens heeft overschreden.
 • Advies 2021-15
  De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 is van toepassing op een statement dat door verschillende wetenschappers is ondertekend en als correspondence is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het is geen wetenschappelijk onderzoek in enge zin, maar kan naar aard en inhoud als wetenschapsbeoefening worden opgevat en betreft wetenschappelijk onderzoek in den brede (art. 1.1 gedragscode).
 • Advies 2021-14
  Wetenschapper in hoedanigheid van redactie(lid) van wetenschappelijk tijdschrift. Gedragscode is van toepassing. Van een redactie kan vanuit de normen van wetenschappelijke integriteit niet worden verlangd om bij iedere afwijzing van een artikel in discussie met de auteur te gaan. Wetenschapper heeft geen enkele norm uit de gedragscode geschonden en valt niets te verwijten.
 • Advies 2021-13
  Beschuldiging datafalsificatie. Het rapport van de ad hoc commissie en het daarop gebaseerde voorlopig oordeel zijn niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Alles afwegend komt het LOWI tot de conclusie dat het onvoldoende is uitgerust om het benodigde feitenonderzoek zelf te verrichten. Het LOWI adviseert het Bestuur daarom het onderzoek te heropenen.
 • Advies 2021-12
  Geen ideeënplagiaat en ook geen andere reden waarom Betrokkenen naar de publicatie hadden moeten verwijzen. Er is geen prioriteitsclaim gelegd en er is ook geen sprake van een gezaghebbende publicatie van Verzoeker waarnaar Betrokkenen vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit hadden moeten verwijzen.
 • Besluit 2021-11
  De discussie over het al dan niet gebruiken van de term Armeense genocide is vooral een politiek-maatschappelijke controverse. CWI’s en het LOWI zijn niet bedoeld om dergelijke discussies in termen van wetenschappelijke integriteit te beslechten. Verzoek is kennelijk ongegrond.
 • Advies 2021-10
  Casus over de weergave van conflicts of interest in een publicatie. Er is geen sprake van mogelijke belangenverstrengelingen die in het wetenschappelijke artikel hadden moeten worden vermeld. Het LOWI oordeelt dat de CWI een nader stuk van Klager heeft mogen weigeren dat ongeveer 5 minuten voor het einde van de hoorzitting werd ingestuurd.
 • Advies 2021-09
  De klacht die Verzoekers bij de CWI hebben ingediend is niet wezenlijk anders dan de kritiek die zij in het wetenschappelijk debat reeds hebben geuit en die daar ook thuishoort. Verzoekers gebruiken zeer beladen termen zoals fabricage en vervalsen van data, maar daarvan is naar het oordeel van het LOWI geen sprake.