Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2019-22
  Hoewel een wetenschapper niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de wijze waarop onderzoeksresultaten door derden worden weergegeven, zoals de pers, behoort de tekst van een persbericht van een universiteit wél tot de verantwoordelijkheid van de wetenschapper.
 • Advies 2019-21
  Beoordeling van een scriptie. Gelet op het feit dat Betrokkenen een aanstelling hebben bij de OU gaat het LOWI uit van hun kundigheid om Verzoekers scriptie te beoordelen, ook al vallen de onderwerpen uit die scriptie niet één op één samen met hun eigen specifieke deskundigheid.
 • Besluit 2019-20
  Verzoekers klacht richt zich niet tegen een bepaalde medewerker van de TU Delft, maar tegen Einstein. Het verzoek is kennelijk ongegrond.
 • Advies 2019-19
  Masterstudent klaagt over plagiaat en datafalsificatie door scriptiebegeleider (promovendus) in posterpresentatie en interview. Niet aannemelijk dat onderzoek promovendus volledig steunt op onderzoek dat de masterstudent zelfstandig heeft bedacht en uitgevoerd. Partijen hanteren in hun onderzoek een andere definitie. Dit kan onderdeel zijn van wetenschappelijk debat, maar is in beginsel geen schending van wetenschappelijke integriteit.
 • Besluit 2019-18
  Verzoeker vraagt om herziening van besluit 2019-15. Een herzieningsverzoek wordt alleen gehonoreerd wanneer sprake is van nova, die bovendien van zodanige aard zijn dat zij aanleiding kunnen geven voor een andere beslissing. Dat Verzoeker het juridisch-inhoudelijk oneens is met het besluit levert geen novum op.
 • Advies 2019-17
  Patiënt klaagt over arts. Een gesprek of discussie tussen arts en patiënt over een wetenschappelijk onderwerp is geen wetenschapsbeoefening. Een brief van een arts aan zijn patiënt is evenmin wetenschapsbeoefening. Dat de patiënt zegt een wetenschappelijk debat te willen voeren, betekent niet dat aan de arts dezelfde intentie moet worden toegeschreven.
 • Besluit 2019-16
  Verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend door de gemachtigde van Verzoeker. Dat gemachtigde onbekend is met de LOWI-procedure maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Dat het wetenschappelijk onderzoek in kwestie maatschappelijke relevant zou zijn, evenmin. Het LOWI brengt geen advies uit.
 • Besluit 2019-15
  Verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het te laat is ingediend. Verzendtheorie (artikel 6:9) uit de Awb is volgens het LOWI niet van toepassing. Het verzoekschrift was ook per e-mail ingediend. Dit was destijds nog niet toegestaan. NB: inmiddels is het mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen.
 • Advies 2019-14
  Betrokkene heeft in twee Engeltalige publicaties substantiële delen overgenomen uit wetenschappelijk werk van o.a. Verzoeker zonder te verwijzen naar de herkomst daarvan. Dit is verwijtbaar onzorgvuldig. Bij deze kwalificatie speelt een belangrijke rol dat Betrokkene de Engelstalige publicaties niet heeft willen rectificeren ondanks daartoe strekkend advies van de vertrouwenspersoon.
 • Advies 2019-13
  Herhaalde klacht. Het LOWI adviseert om in toekomstige zaken meer aansluiting te zoeken bij strikte jurisprudentie over het begrip nova. Het klachtrecht is niet bedoeld om over één en dezelfde publicatie herhaaldelijk klachten in te blijven dienen met andere argumenten of andere gestelde schendingen van normen van wetenschappelijke integriteit.