Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2022-07
  Wetenschapper wordt na Twitterbericht uit project verwijderd en klaagt daarover. Het LOWI ziet onvoldoende aanknopingspunten om deze gedraging te toetsen aan de gedragscode. Dat Verzoeker uit het project is gezet valt buiten de reikwijdte van de gedragscode en er is sprake van een arbeidsconflict.
 • Besluit 2022-06
  LOWI laat verzoek (verder) buiten behandeling wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Verzoeker. Ten overvloede: handelen als wetenschappelijk adviseur kan op zichzelf wetenschapsbeoefening zijn, maar in dit geval is dat met betrekking tot het conceptrapport waarover wordt geklaagd niet het geval.
 • Besluit 2022-05
  Vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit bestaat in beginsel geen verplichting voor wetenschappers om over te gaan tot publicatie van verricht onderzoek.
 • Advies 2022-03 en 04
  De tekortkomingen in deze casus zijn niet aan te merken als simpele vergissingen. Opzet ontbreekt echter en daarom is er geen schending van de wetenschappelijke integriteit. Het handelen van de wetenschappers was onzorgvuldig en in één specifiek geval verwijtbaar onzorgvuldig. Verder constateert het LOWI dat de klachtenprocedures juridiseren en noemt dat geen gelukkige ontwikkeling.
 • Advies 2022-02
  Zie korte samenvatting advies 2022-01
 • Advies 2022-01
  Gedragscode is van toepassing op opinie in gerenommeerd landelijk dagblad waarmee een bijdrage is geleverd aan het wetenschappelijk debat over kosten van migratie. Populairwetenschappelijke uiting. In de opinie zijn wetenschappelijke argumenten gebruikt en zijn wetenschappelijke functies van de auteur vermeld.
 • Advies 2021-22
  Biografie in deze casus is een populairwetenschappelijk werk. Daaraan worden minder strenge eisen gesteld voor brongebruik dan aan reguliere wetenschappelijke publicaties. Betrokkene heeft bij de herziening van de biografie voldoende aandacht geschonken aan bronmateriaal dat hem ten tijde van de eerste druk nog niet, maar ten tijde van de tweede druk wel bekend was.
 • Advies 2021-21
  In het persbericht is niet voldoende helder gecommuniceerd over de gehanteerde methode en reikwijdte van het onderzoek. Omdat het persbericht werd uitgebracht voordat het onderzoek was gepubliceerd, was de inhoud hiervan ook niet te controleren voor het algemene publiek. Dit kwalificeert als bedenkelijk gedrag.
 • Advies 2021-20
  Betrokkene combineert dienstbetrekking adviesbureau met parttime hoogleraarschap. Is sprake van wetenschapsbeoefening? Het LOWI weegt alle relevante feiten en omstandigheden en beoordeelt of de handeling naar aard en inhoud als wetenschapsbeoefening kan worden opgevat. Het LOWI neemt ook in ogenschouw in hoeverre betrokkene zich als wetenschapper heeft gemanifesteerd.
 • Besluit 2021-19
  Op grond van het Reglement LOWI 2018 kunnen alleen Klagers, Beklaagden, of personen die ten onrechte niet als zodanig zijn aangemerkt, een ontvankelijk verzoek om advisering bij het LOWI indienen (vgl. 2020-12). Het LOWI acht het juist dat verzoekers niet als Klagers zijn aangemerkt en ziet geen andere mogelijkheid dan het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.