Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.
Door trefwoorden in de zoekbalk te plaatsen (klik op het vergrootglas in de rechterbovenhoek) kunt u gericht zoeken binnen de adviezen.

 • Advies 2022-01
  Gedragscode is van toepassing op opinie in gerenommeerd landelijk dagblad waarmee een bijdrage is geleverd aan het wetenschappelijk debat over kosten van migratie. Populairwetenschappelijke uiting. In de opinie zijn wetenschappelijke argumenten gebruikt en zijn wetenschappelijke functies van de auteur vermeld.
 • Advies 2021-22
  Biografie in deze casus is een populairwetenschappelijk werk. Daaraan worden minder strenge eisen gesteld voor brongebruik dan aan reguliere wetenschappelijke publicaties. Betrokkene heeft bij de herziening van de biografie voldoende aandacht geschonken aan bronmateriaal dat hem ten tijde van de eerste druk nog niet, maar ten tijde van de tweede druk wel bekend was.
 • Advies 2021-21
  In het persbericht is niet voldoende helder gecommuniceerd over de gehanteerde methode en reikwijdte van het onderzoek. Omdat het persbericht werd uitgebracht voordat het onderzoek was gepubliceerd, was de inhoud hiervan ook niet te controleren voor het algemene publiek. Dit kwalificeert als bedenkelijk gedrag.
 • Advies 2021-20
  Betrokkene combineert dienstbetrekking adviesbureau met parttime hoogleraarschap. Is sprake van wetenschapsbeoefening? Het LOWI weegt alle relevante feiten en omstandigheden en beoordeelt of de handeling naar aard en inhoud als wetenschapsbeoefening kan worden opgevat. Het LOWI neemt ook in ogenschouw in hoeverre betrokkene zich als wetenschapper heeft gemanifesteerd.
 • Besluit 2021-19
  Op grond van het Reglement LOWI 2018 kunnen alleen Klagers, Beklaagden, of personen die ten onrechte niet als zodanig zijn aangemerkt, een ontvankelijk verzoek om advisering bij het LOWI indienen (vgl. 2020-12). Het LOWI acht het juist dat verzoekers niet als Klagers zijn aangemerkt en ziet geen andere mogelijkheid dan het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.
 • Advies 2021-18
  Gedragscode is van toepassing op een legal opinion. Het karakter daarvan kan meebrengen dat niet alle normen in redelijkheid van toepassing kunnen worden geacht. In dit geval is geen sprake van een normschending. De inhoud van de legal opinion dient Verzoeker in de gerechtelijke procedure te bestrijden, niet bij CWI of LOWI.
 • Advies 2021-17
  Het Bestuur had CWI-advies kritischer moeten bezien. Hierbij betrekt het LOWI niet alleen de machtsongelijkheid tussen promovendus en hoogleraar, maar ook dat zij over en weer een integriteitsklacht hebben ingediend. Onder deze omstandigheden lijkt het er niet op dat tussen partijen bereidheid bestaat de kwestie samen uit te zoeken zoals in het CWI-advies staat.
 • Advies 2021-16
  Klacht over podcast. Niet alle normen uit de gedragscode zijn van toepassing. Een podcast is een audioproduct met een zekere laagdrempeligheid. In beginsel moet worden getoetst aan de normen en niet aan de principes uit de Gedragscode. Het gaat om de vraag of een wetenschapper een ondergrens heeft overschreden.
 • Advies 2021-15
  De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 is van toepassing op een statement dat door verschillende wetenschappers is ondertekend en als correspondence is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het is geen wetenschappelijk onderzoek in enge zin, maar kan naar aard en inhoud als wetenschapsbeoefening worden opgevat en betreft wetenschappelijk onderzoek in den brede (art. 1.1 gedragscode).
 • Advies 2021-14
  Wetenschapper in hoedanigheid van redactie(lid) van wetenschappelijk tijdschrift. Gedragscode is van toepassing. Van een redactie kan vanuit de normen van wetenschappelijke integriteit niet worden verlangd om bij iedere afwijzing van een artikel in discussie met de auteur te gaan. Wetenschapper heeft geen enkele norm uit de gedragscode geschonden en valt niets te verwijten.