Adviezen

Hieronder staan de geanonimiseerde adviezen van het LOWI. De lijst bevat ook besluiten. Dat zijn zaken waarin het LOWI een verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard en daarom niet aan inhoudelijke behandeling en advisering is toegekomen.

 • Besluit 2020-05
  Het verzoek is gericht tegen de procesbeslissing om de klachtenprocedure te verlengen. Die beslissing is geen aanvankelijk oordeel waarover advies kan worden gevraagd bij het LOWI.
 • Besluit 2020-04
  Van schending van norm 60 kan pas sprake zijn als heel duidelijk is dat er geen sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat is hier niet het geval.
 • Besluit 2020-03
  Met de aanpassing van de auteursbijdragen is volledig tegemoet gekomen aan de klacht van Verzoeker. Daarom heeft Verzoeker onvoldoende belang bij een advies van het LOWI over de schriftelijke weigering van het bestuur om een aanvankelijk oordeel vast te stellen.
 • Advies 2020-02
  Herhaalde klacht. Weliswaar is het manuscript waarover eerder is geklaagd nu in gereviseerde vorm gepubliceerd in een tijdschrift, maar het artikel is inhoudelijk niet in relevante mate gewijzigd ten opzichte van het manuscript.
 • Advies 2020-01
  Vervolg op 2018-18 en 2018-19. Voorafgaand aan de reflectie-audit hadden Betrokkenen de procedure nauwkeuriger (en schriftelijk) moeten vastleggen en Verzoeker duidelijk over de procedure moeten informeren. Betrokkenen hebben onvoldoende zorgvuldig gehandeld met het inrichten van de auditprocedure.
 • Advies 2019-25
  De gestelde schending van wetenschappelijke integriteit heeft onredelijk lang geleden plaatsgevonden (18 jaar) en/of klager heeft onredelijk lang gewacht met het indienen van de klacht bij de CWI. Bovendien waren betrokkenen ten tijde van de vermeende schending niet aan de universiteit verbonden.
 • Besluit 2019-24
  Het LOWI is niet bevoegd het verzoek in behandeling te nemen en advies uit te brengen, omdat ZonMW destijds niet bij het LOWI was aangesloten (inmiddels wel).
 • Advies 2019-23
  Het geven van een interview is in dit geval wetenschapsbeoefening van populariserende aard. De gedragscode is van toepassing. Een CWI is niet gehouden om alles wat tijdens een hoorzitting naar voren wordt gebracht te verwerken in het advies. Voldoende is dat het verslag van de hoorzitting wordt opgenomen.
 • Advies 2019-22
  Hoewel een wetenschapper niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de wijze waarop onderzoeksresultaten door derden worden weergegeven, zoals de pers, behoort de tekst van een persbericht van een universiteit wél tot de verantwoordelijkheid van de wetenschapper.
 • Advies 2019-21
  Beoordeling van een scriptie. Gelet op het feit dat Betrokkenen een aanstelling hebben bij de OU gaat het LOWI uit van hun kundigheid om Verzoekers scriptie te beoordelen, ook al vallen de onderwerpen uit die scriptie niet één op één samen met hun eigen specifieke deskundigheid.