Proces informatie

Waar kan het LOWI (niet) over oordelen?
Hoe ziet de procedure eruit?
Hoe dient u een verzoek in?
Moet ik mijzelf melden als Betrokkene?
Geheimhoudingsplicht
Hoorzittingen 2024

Waar kan het LOWI (niet) over oordelen?

Het LOWI heeft een adviesrol binnen de klachtenprocedure voor wetenschappelijke integriteit. In de praktijk betekent dit dat het LOWI het voorlopig oordeel van een bestuur beoordeelt en het daaraan ten grondslag liggende advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Het LOWI beoordeelt of de procedure zorgvuldig is verlopen, of er normen van wetenschappelijke integriteit zijn geschonden en, zo ja, hoe dit vervolgens gekwalificeerd zou moeten worden.

Het LOWI oordeelt niet over wetenschappelijke controversen of over geschillen die zijn terug te voeren op een arbeidsconflict. Het LOWI oordeelt verder bijvoorbeeld ook niet over bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of civielrechtelijke kwesties.

Hoe ziet de procedure eruit?

De procedure verloopt kort gezegd als volgt. Zodra een verzoek is ontvangen, beslist het LOWI of het verzoek voor behandeling in aanmerking komt. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat het verzoek te laat is ingediend, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard en eindigt de procedure bij het LOWI vroegtijdig. Als een verzoek wel voor behandeling in aanmerking komt, start de schriftelijke uitwisseling van stukken.

Eerst krijgen het bestuur dat het voorlopig oordeel heeft gegeven en betrokkene(n) de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens is er gelegenheid om op de ingediende verweerschriften reageren. Tot slot stelt het LOWI het bestuur en betrokkene(n) in de gelegenheid om een laatste reactie in te dienen.

Na afloop van de schriftelijke ronde bestudeert het LOWI het dossier en beslist het of een hoorzitting moet worden gehouden of dat op basis van de stukken tot advisering kan worden overgegaan. De adviestermijn van het LOWI is vanaf dit moment zes weken.

Zodra iemand als verzoeker of betrokkene is verwikkeld in een procedure bij het LOWI, ontvangt die persoon van het secretariaat een informatieblad met meer informatie over het verloop van de procedure. Voor meer gedetailleerde informatie over termijnen en verlengingsmogelijkheden raadpleegt u het Reglement LOWI (zie documenten).

Hoe dient u een verzoek in?

Een verzoek kan worden ingediend per e-mail via secretariaat@lowi.nl. U kunt zelf een verzoek indienen of dat door iemand anders laten doen, zoals een adviseur of rechtsbijstandverlener. U kunt alleen een verzoek bij het LOWI indienen als u eerst de klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit van de aangesloten instelling heeft doorlopen. Uw verzoek moet uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van het voorlopig oordeel van het instellingsbestuur door het LOWI zijn ontvangen. Bent u te laat, dan wordt uw verzoek waarschijnlijk niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het LOWI uw verzoek niet inhoudelijk zal beoordelen. Houd deze termijn daarom goed in de gaten.

Een verzoekschrift moet in ieder geval bevatten:

  • uw naam en adres
  • dagtekening van het verzoek
  • uw handtekening
  • redenen waarom u het niet eens bent met het voorlopig oordeel
  • het aanvankelijk oordeel (als bijlage)
  • het CWI-advies (als bijlage)
  • de oorspronkelijke klacht, indien u daarover beschikt (als bijlage)

Voor het indienen van een verzoek kunt u gebruik maken van deze modelbrief. U kunt ook zelf een brief opstellen.

Moet ik mijzelf melden als betrokkene?

U hoeft zich niet op eigen initiatief te melden bij het LOWI. Zodra het LOWI een verzoek ontvangt, gaat het na welke wetenschapper(s) of andere personen moeten worden uitgenodigd om als betrokkene deel te nemen aan de procedure. Deze personen  ontvangen zo spoedig mogelijk bericht dat er een verzoek bij het LOWI is ingediend en zij zullen meer informatie ontvangen over het vervolg van de procedure.

Geheimhoudingsplicht

Op de leden en medewerkers van het LOWI rust een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast geldt een geheimhoudingsplicht voor iedereen die aan een LOWI-procedure meedoet. Dat zijn niet alleen de partijen, maar bijvoorbeeld ook eventuele deskundigen of getuigen in een procedure. Meer informatie over de geheimhoudingsplicht vindt u in het Reglement LOWI (zie documenten). Als de geheimhoudingsplicht door partijen is geschonden, kan het LOWI besluiten om het verzoek niet (verder) in behandeling te nemen. Als u twijfelt of u gelet op de geheimhoudingsplicht een bepaalde handeling kunt verrichten, dan kunt u het beste van tevoren hierover contact opnemen met het LOWI.

Hoorzittingen 2024

De volgende data zijn gereserveerd voor eventuele hoorzittingen in 2024. De hoorzittingen vinden plaats in het Trippenhuis te Amsterdam.

vrijdag 19 januari 13:00 – 15:00
vrijdag 22 maart 11:00 – 13:00
vrijdag 17 mei 11:00 – 13:00
vrijdag 14 juni 15:00 – 17:00
vrijdag 20 september 13:00 – 15:00
vrijdag 11 oktober 13:00 – 15:00
vrijdag 15 november 13:00 – 15:00