Categorieën
Besluit

Besluit 2020-13

Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Een verzoeker die een verzoekschrift niet aangetekend verstuurt, neemt zelf het risico dat de verzendhistorie niet te controleren en te bewijzen is indien een verzoek te laat of helemaal niet door het LOWI wordt ontvangen. Let op: inmiddels is het mogelijk om verzoeken per e-mail in te dienen.

Print Friendly, PDF & Email

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van de Universiteit Twente

Procesverloop

Op 27 augustus 2019 heeft Verzoeker een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna: CWI) van de Universiteit Twente over onder meer [Betrokkene].

De CWI heeft de klacht op drie onderdelen ontvankelijk geacht.

De CWI heeft de klacht, voor zover ontvankelijk, op 13 maart 2020 tijdens separate hoorzittingen behandeld en heeft het College van Bestuur van de Universiteit Twente (hierna: het Bestuur) op 30 april 2020 geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.

Het Bestuur heeft het advies van de CWI overgenomen en heeft de klacht van Verzoeker bij aanvankelijk oordeel van 13 mei 2020 ongegrond verklaard

Verzoeker heeft het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (hierna: LOWI) middels een verzoekschrift dat op 1 juli 2020 door het LOWI is ontvangen, verzocht advies uit te brengen over dit aanvankelijk oordeel.

Overwegingen

Inleiding

1. Verzoeker was gedurende een korte periode als promovendus verbonden aan de Universiteit Twente en was betrokken bij een internationaal project voor wetenschappelijk onderzoek naar energietransitie […]. Betrokkene was Verzoekers dagelijks begeleider en is ook betrokken bij het onderzoeksproject […]. Verzoeker vindt onder meer dat hij onvoldoende wordt erkend voor zijn bijdragen aan de website voor het onderzoeksproject en voor zijn bijdragen aan literatuuronderzoek. Ook stelt hij dat Betrokkene data heeft gefingeerd en zijn cv heeft vervalst.

Ontvankelijkheid

2. Het LOWI neemt een verzoek alleen in behandeling wanneer het voldoet aan de ontvankelijkheidseisen uit artikel 7, tweede tot en met achtste lid van het Reglement LOWI 2018. Het LOWI beoordeelt ambtshalve of aan de ontvankelijkheidseisen is voldaan. Eén van deze ontvankelijkheidseisen is dat een verzoek tijdig bij het LOWI is ingediend.

3. Artikel 7 van het Reglement LOWI 2018 luidt, voor zover relevant, als volgt:

“(…);
3. De termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag van de dagtekening van het Oordeel.
4. Het Verzoek is tijdig ingediend indien het vóór het einde van de termijn door het LOWI is ontvangen. Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend verzoekschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan alleen achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Verzoeker in verzuim is geweest.”

4. De dagtekening van het aanvankelijk oordeel is 13 mei 2020. Gelet hierop en op artikel 7, derde en vierde lid, van het Reglement LOWI 2018 is het verzoek tijdig ingediend indien het uiterlijk op 23 juni 2020 door het LOWI is ontvangen.

5. Het verzoekschrift is echter pas op 2 juli 2020 op het kantoor van het LOWI ontvangen. Met behulp van de tracking gegevens heeft het LOWI kunnen inzien dat het verzoekschrift één dag eerder, op 1 juli 2020, in de postbus van het LOWI is ontvangen. Dit is later dan 23 juni 2020. Het verzoekschrift is daarom niet tijdig door het LOWI ontvangen. Het LOWI ziet zich gesteld voor de vraag of deze termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht. Zoals het LOWI eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in advies 2020, nr. 6 (www.lowi.nl), wordt de beoordeling of de termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zoveel mogelijk conform vaste (bestuurs)rechtspraak gedaan.

6. Het LOWI heeft Verzoeker per e-mail van 8 juli 2020 gevraagd om toe te lichten waarom de termijnoverschrijding volgens hem verschoonbaar kan worden geacht. Hierop heeft Verzoeker per e-mail van 21 juli 2020 geantwoord dat hij zijn verzoekschrift twee weken voor het eindigen van de termijn per post aan het LOWI heeft toegestuurd. Verzoeker denkt dat zijn verzoekschrift zoek is geraakt of dat de postbezorging […] vertraging heeft ondervonden vanwege de Corona-maatregelen of vanwege de zomervakantieperiode. Verzoeker stelt verder dat hij zijn verzoekschrift, bij het uitblijven van een ontvangstbevestiging van het verzoek, op 22 juli (lees: juni) 2020 opnieuw per post aan het LOWI heeft toegestuurd met premium expedited and tracked shipping.

7. Verzoeker heeft het LOWI met zijn toelichting niet overtuigd dat de termijnoverschrijding in dit geval verschoonbaar moet worden geacht. Hiertoe overweegt het LOWI als volgt.

7.1. Het LOWI acht Verzoekers stelling dat hij het verzoekschrift twee weken voor het einde van de verzoektermijn heeft ingediend en dat het bij de post zoek is geraakt of vertraagd, niet aannemelijk. Deze stelling kan evenmin worden gecontroleerd. Dit moet voor rekening en risico van Verzoeker blijven. Een verzoeker die een verzoekschrift niet aangetekend verstuurt, neemt zelf het risico dat de verzendhistorie niet te controleren en te bewijzen is indien een verzoek te laat of helemaal niet door het LOWI wordt ontvangen.

7.2. Verzoeker stelt verder dat hij het verzoekschrift dat het LOWI op 1 juli 2020 in de postbus heeft ontvangen, op 22 juni 2020 heeft verstuurd en dat hij ervan uit was gegaan dat het verzoekschrift binnen twee werkdagen door het LOWI zou worden ontvangen. Het LOWI heeft deze stelling met behulp van de tracking gegevens gecontroleerd en constateert dat deze stelling niet juist is. Uit de verzendhistorie blijkt namelijk dat het verzoekschrift op 24 juni 2020 om 16:46 uur ter post is aangeboden […]. Dat het verzoekschrift niet uiterlijk op 23 juni 2020 en daarmee niet tijdig door het LOWI is ontvangen, is dus het gevolg van het feit dat Verzoeker het verzoekschrift te laat heeft verstuurd.

7.3. Voor zover Verzoeker meent dat zijn verzoek toch in behandeling moet worden genomen omdat hij het LOWI op 24 juni 2020 per e-mail heeft benaderd, overweegt het LOWI dat verzoeken niet per e-mail kunnen worden ingediend en dat ook deze e-mail na afloop van de verzoektermijn is verstuurd en ontvangen.

8. Gelet op hetgeen in overweging 7 t/m 7.3 is overwogen, ziet het LOWI geen reden om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

Conclusie

9. Het verzoek is niet-ontvankelijk. Het LOWI zal daarom geen advies uitbrengen aan het Bestuur.

BESLUIT

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit:

I. verklaart het verzoek van [Verzoeker] niet-ontvankelijk;

II. besluit het verzoek buiten behandeling te laten;

III. brengt geen advies uit aan het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Aldus vastgesteld op 13 augustus 2020 door mr. E.J. Daalder, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.C. Zweistra, ambtelijk secretaris.

 

Print Friendly, PDF & Email