Categorieën
Advies

Advies 2023-20

Klacht is niet zorgvuldig behandeld want niet doorgestuurd naar de CWI. LOWI adviseert om in plaats van knaw@knaw.nl een eigen e-mailadres aan te maken voor de CWI dat door diens secretaris wordt beheerd en dit e-mailadres te publiceren op de KNAW-website.

Print Friendly, PDF & Email

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het uitblijven van een aanvankelijk oordeel van

2. het Bestuur van de KNAW

Procesverloop

Op 13 maart 2023 heeft Verzoeker een melding gedaan bij de KNAW over titelfraude en misleiding door [Betrokkene] en hierover contact gezocht met de vertrouwenspersoon van de KNAW.

Op 20 april 2023 heeft Verzoeker zich rechtstreeks tot het Bestuur van de KNAW gewend en zijn melding en/of klacht daar neergelegd.

De melding/klacht is inhoudelijk opgepakt en afgehandeld door een beleidsadviseur van de KNAW.

Op 30 juni 2023 heeft Verzoeker per e-mail aan het Bestuur van de KNAW te kennen gegeven dat hij het niet eens is met de wijze waarop zijn melding is afgehandeld.

In overleg met Verzoeker zou hier na het zomerreces op worden teruggekomen.

Op 18 september 2023 heeft een medewerker van Juridische Zaken van de KNAW Verzoeker (heel kort gezegd) geïnformeerd dat Verzoekers klacht en enkele aanvullende argumenten opnieuw tegen het licht zijn gehouden en dat de afhandeling van de klacht door de beleidsadviseur juist is.

Op 17 oktober 2023 heeft Verzoeker het LOWI om advies gevraagd.

Op 26 oktober 2023 heeft het LOWI het Bestuur van de KNAW de vraag gesteld of Verzoekers klacht destijds de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna: CWI) van de KNAW heeft bereikt en, zo ja, wat de CWI daarmee heeft gedaan.

Op 16 november 2023 heeft een medewerker van Juridische Zaken van de KNAW hierop geantwoord.

Het LOWI heeft vervolgens besloten het verzoek in behandeling te nemen en direct tot advisering aan het Bestuur over te gaan.

Overwegingen

Inleiding

 

1. Verzoeker heeft bij het Bestuur geklaagd dat Betrokkene ten onrechte academische titels heeft gebruikt in een adviesrapport van de KNAW waaraan Betrokkene heeft meegewerkt en dat in datzelfde rapport de nevenfuncties van Betrokkene onvolledig staan vermeld.

2. Betrokkene is lid van de commissie die het adviesrapport van de KNAW heeft geschreven. Betrokkene is niet in dienst van de KNAW maar verbonden aan een hogeschool. Over een vergelijkbare kwestie (titelfraude) heeft Verzoeker bij de CWI van die hogeschool ook een klacht tegen Betrokkene ingediend.

Klachtenregeling 

3. Hieronder worden de voor deze casus relevante bepalingen uit de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW van 4 december 2020 weergegeven. De integrale tekst van de klachtenregeling is op de website van de KNAW te raadplegen.

“1.3 Klacht: Een schriftelijke melding over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een werknemer.”

“1.6 Werknemer: Degene die een dienstverband heeft of heeft gehad bij de KNAW of die anderszins werkzaam is of is geweest onder verantwoordelijkheid van de KNAW; hieronder vallen ook personen die niet of slechts in deeltijd aan de KNAW zijn verbonden voor zover zij in het onderzoek van de KNAW participeren dan wel hun onderzoek onder naam of verantwoordelijkheid van de KNAW naar buiten brengen. Uitgezonderd zijn personen die slechts in een ondersteunende rol bij het onderzoek zijn betrokken.”

“2.2 Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de commissie, die het bestuur onverwijld informeert over de ontvangst van de klacht. Een klacht kan alleen worden ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. (…).”

“2.5 Als de klacht betrekking heeft op iemand die werknemer is of is geweest van meerdere instellingen die de Gedragscode hebben onderschreven en de klacht dientengevolge aan meerdere instellingen onderzocht zou kunnen worden, kan gezamenlijke klachtbehandeling plaatsvinden of maken de betrokken instellingen anderszins afspraken over de wijze van klachtbehandeling. Een beslissing over de wijze van behandeling wordt in dat geval genomen door de commissie.”

Beoordeling LOWI

4. Het LOWI stelt vast dat Verzoeker op 20 april 2023 een klacht heeft ingediend over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit. Verzoeker heeft deze klacht bij het Bestuur van de KNAW ingediend en niet rechtstreeks bij de CWI.

5. Uit het antwoord van de KNAW van 16 november 2023 aan het LOWI blijkt dat Betrokkene niet in dienst is van de KNAW.

6. Voor zover het Bestuur van de KNAW naar aanleiding van deze vaststelling heeft geconcludeerd dat de klacht buiten het toepassingsbereik van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit valt, is dit een voorbarige conclusie. De definitie van ‘werknemer’ (artikel 1.6) omvat immers ook personen die niet aan de KNAW zijn verbonden voor zover zij in het onderzoek van de KNAW participeren. Voor het LOWI is op het eerste gezicht niet duidelijk waarom een commissielid dat meewerkt aan een adviesrapport van de KNAW niet onder deze definitie valt. Over dit punt had de CWI het Bestuur van de KNAW kunnen adviseren. Verder, zo volgt uit artikel 2.2 van de klachtenregeling, moet een klacht bij de CWI worden ingediend en is de CWI niet afhankelijk van doorzending van een klacht. Bovendien blijkt uit artikel 2.5 van de klachtenregeling dat gezamenlijke klachtbehandeling met de hogeschool waaraan Betrokkene werkzaam is wellicht had kunnen plaatsvinden en dat een dergelijke beslissing toekomt aan de CWI.

7. Het LOWI is van oordeel dat het Bestuur de klacht van Verzoeker ten onrechte niet heeft doorgestuurd naar de CWI die bevoegd is de klacht te onderzoeken en het Bestuur te adviseren hoe op de klacht te beslissen. Dat de (standaard)procedure bij de CWI niet is gevolgd heeft er bovendien toe geleid dat het Bestuur nog altijd geen formele beslissing op de klacht van Verzoeker heeft gegeven en daarmee nog altijd geen aanvankelijk oordeel heeft vastgesteld.

8. Verzoeker heeft gelet op het voorgaande terecht bij het LOWI geklaagd over de wijze waarop haar klacht door de KNAW is afgehandeld. De klacht is niet zorgvuldig behandeld.

9. Het LOWI zal het Bestuur adviseren om Verzoekers klacht, inclusief alle nadien gepasseerde correspondentie en dit advies, alsnog ter behandeling door te sturen aan de CWI. Het LOWI zal het Bestuur ook adviseren om een eigen e-mailadres aan te maken voor de CWI dat door de secretaris van de CWI wordt beheerd en dit e-mailadres te publiceren op de KNAW-website. Nu is de CWI slechts bereikbaar via het algemene e-mailadres knaw@knaw.nl waarmee geen recht wordt gedaan aan het bepaalde in artikel 2.2 van de klachtenregeling.

ADVIES

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit:

I.  verklaart het verzoek gegrond;

II. adviseert het Bestuur om:

a. de klacht inclusief alle nadien gepasseerde correspondentie en dit LOWI-advies alsnog ter behandeling door te sturen aan de CWI;
b. een e-mailadres aan te maken voor de CWI dat door de secretaris van de CWI wordt beheerd en dit mailadres op de website van de KNAW te publiceren, zodat toekomstige klagers de CWI rechtstreeks kunnen bereiken.

Aldus vastgesteld op 5 december 2023 door mr. E.J. Daalder, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.C. Zweistra, ambtelijk secretaris.

Print Friendly, PDF & Email