Categorieën
Besluit

Besluit 2018-10

Besluit van het LOWI van 24 september 2018 ten aanzien van het verzoek van 21 augustus 2018 van …, ingediend bij het LOWI op 22 augustus 2018 en betreffende het (aanvankelijk) oordeel van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft van 11 juli 2018, naar aanleiding van een klacht van 9 januari 2018 over een vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door …, … en … .

1. Het verzoek

Op 22 augustus 2018 heeft … (verder: Verzoeker) middels zijn rechtskundig adviseur … (verder: gemachtigde) aan het LOWI verzocht om een advies te geven aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft (verder: het Bestuur) over het (aanvankelijk) oordeel van het Bestuur van 11 juli 2018 (verder: oordeel) naar aanleiding van een klacht van Verzoeker, ingediend bij het Bestuur op 9 januari 2018 (verder: klacht).

Naar aanleiding van de klacht heeft de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Technische Universiteit Delft op 6 juli 2018 advies uitgebracht aan het Bestuur. Dit advies is door het Bestuur overgenomen. Het Bestuur heeft de klacht deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard.

In het verzoekschrift heeft gemachtigde aangegeven dat Verzoeker zich op nog nader aan te voeren gronden niet met het oordeel kan verenigen. Gemachtigde heeft het LOWI verzocht om een termijn van vier weken om de gronden van het verzoek aan te voeren.

2. Beoordeling van het verzoek

Ontvankelijkheid van het verzoek

Op 21 maart 2018 is het Reglement LOWI 2018 in werking getreden. Dit Reglement is van toepassing op een verzoek dat is ingediend op of na die datum. Het verzoek van Verzoeker is ingediend op 22 augustus 2018.

Voordat het LOWI een verzoek inhoudelijk kan behandelen, moet eerst beoordeeld worden of is voldaan aan de indieningsvereisten uit artikel 7 van het Reglement LOWI 2018.

De termijn voor het indienen van een verzoek bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag van de dagtekening van het (aanvankelijk) oordeel van het Bestuur (artikel 7, derde lid, van het Reglement LOWI 2018). De dagtekening van het oordeel van het Bestuur is 11 juli 2018.

Een verzoek is tijdig ingediend indien het vóór het einde van de termijn door het LOWI is ontvangen. (artikel 7, vierde lid, van het Reglement LOWI 2018).

Het verzoek had op 21 augustus 2018 ontvangen moeten zijn. Het verzoek is echter ontvangen op 22 augustus 2018.

Een verzoek dat na afloop van de termijn is ingediend wordt niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Verzoeker in verzuim is geweest (artikel 7, vierde lid, van het Reglement LOWI 2018).

Verzoek om toelichting termijnoverschrijding

Per e-mail van 30 augustus 2018 heeft het LOWI de gemachtigde van Verzoeker op de hoogte gesteld van de geconstateerde termijnoverschrijding en gewezen op artikel 7, vierde lid, van het Reglement LOWI 2018. Het LOWI heeft gemachtigde de gelegenheid geboden om schriftelijk toe te lichten of en waarom volgens hem de termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht. Het LOWI heeft gemachtigde verzocht om deze toelichting uiterlijk 5 september 2018 aan het LOWI te verstrekken.

De gemachtigde van Verzoeker heeft niet gereageerd en de gevraagde toelichting is tot op heden, 24 september 2018, niet gegeven.

Conclusie

Het verzoek is niet binnen de daartoe gestelde termijn ingediend en er is niet gebleken dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Verzoeker in verzuim is geweest. Het verzoek voldoet niet aan de ontvankelijkheidsvereisten zoals neergelegd in artikel 7 van het Reglement LOWI 2018.

3. Besluit van het LOWI

Op grond van artikel 7, eerste lid, van het Reglement LOWI 2018 neemt het LOWI het verzoek niet in behandeling. Dat betekent dat geen advies over het oordeel zal worden uitgebracht aan het Bestuur.

Prof. mr. dr. R. Fernhout, Voorzitter

mr. F.J.L. Roepnarain, Adjunct-Secretaris

Print Friendly, PDF & Email