Categorieën
Advies

Advies 2020-17

Verzoeker heeft de geheimhoudingsplicht geschonden. Het LOWI geeft de voorkeur aan het uitbrengen van een advies over de inhoud en kiest er niet voor om het verzoek (verder) buiten behandeling te laten, hetgeen ook mogelijk was geweest.

Print Friendly, PDF & Email

naar aanleiding van het verzoek van:

1. [Verzoeker]

over het aanvankelijk oordeel van

2. het College van Bestuur van Maastricht University

Procesverloop

Op 20 augustus 2019 heeft Verzoeker een klacht ingediend over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door [Betrokkene 1, 2, 3].

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna: CWI) heeft deze klacht onderzocht en hierover op 17 april 2020 advies uitgebracht aan het College van Bestuur van Maastricht University (hierna Bestuur).

Onder verwijzing naar het CWI-advies heeft het Bestuur Verzoekers klacht in het aanvankelijk oordeel van 22 april 2020 ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.

Het LOWI heeft in zijn vergadering van 20 mei 2020 besloten het verzoek in behandeling te nemen.

Het Bestuur, Betrokkene 1, Betrokkene 2 en Betrokkene 3 hebben elk een verweerschrift ingediend.

Verzoeker heeft op deze verweerschriften gereageerd.

Betrokkene 1, Betrokkene 2 en Betrokkene 3 hebben een laatste reactie ingediend.

Het LOWI heeft in de vergadering van 28 oktober 2020 besloten dat het zich voldoende geïnformeerd acht en dat het de zaak op de stukken zal behandelen. Partijen zijn van dit besluit om geen hoorzitting te houden op de hoogte gebracht.

Overwegingen

Inleiding

1. Als werknemer van een farmaceutisch bedrijf was Verzoeker betrokken bij een wetenschappelijk onderzoeksproject. Dit project heeft geresulteerd in twee wetenschappelijke artikelen (in 2018 en 2020). Betrokkenen zijn drie van de coauteurs van beide artikelen.

2. In de acknowledgments van beide artikelen wordt het farmaceutisch bedrijf waar Verzoeker werkzaam was genoemd als medefinancier van het onderzoeksproject. In de acknowledgments van het tweede artikel wordt Verzoeker expliciet genoemd en bedankt voor zijn logistieke ondersteuning.

Klacht

3. Verzoeker heeft bij de CWI geklaagd over het eerste artikel. Volgens hem is hij ten onrechte niet expliciet in de acknowledgments genoemd en zijn de Conflicts of Interest van Betrokkenen niet volledig en correct benoemd.

Oordeel LOWI

4. Na bestudering van het dossier onderschrijft het LOWI het aanvankelijk oordeel dat Verzoeker niet expliciet genoemd hoefde te worden in de acknowledgments van het eerste artikel en dat de Conflicts of Interest van Betrokkenen correct zijn benoemd.

Betrokkenen hebben naar het oordeel van het LOWI geen bepaling uit de Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004 (herzien 2014) geschonden, laat staan dat sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit. Verzoekers stellingen over vertraging van de klachtenprocedure en de wijze waarop met hem is gecommuniceerd zijn niet onderbouwd en vormen geen aanleiding voor een ander oordeel. Dat Betrokkene 1 tijdens de CWI-procedure als woordvoerder van de drie Betrokkenen is gehoord, vormt evenmin aanleiding voor een ander oordeel. Nu alle drie de Betrokkenen als coauteur een vergelijkbare positie in de CWI-procedure innemen is het begrijpelijk dat Betrokkenen één persoon als woordvoerder hebben laten optreden.

Het CWI heeft zich na de hoorzitting terecht voldoende geïnformeerd geacht om tot advisering aan het Bestuur over te gaan. Ook Verzoekers stelling dat het Bestuur informatie zou hebben achtergehouden, treft geen doel. Zoals het Bestuur in het verweerschrift terecht opmerkt, heeft de plicht tot openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) geen betrekking op informatie die al openbaar is.

Geheimhoudingsplicht

5. Uit de mailconversaties die het Bestuur met het LOWI heeft gedeeld volgt dat Verzoeker de geheimhoudingsplicht in ieder geval heeft geschonden door zijn verzoekschrift met een cc door te sturen aan de [medefinancier van het onderzoeksproject] en door het aanvankelijk oordeel en CWI-advies te mailen aan een medewerker van een ander farmaceutisch bedrijf. Het LOWI heeft er niet voor gekozen het verzoek (verder) buiten behandeling te laten wegens schending van de geheimhoudingsplicht, hetgeen ook mogelijk was geweest. Het uitbrengen van een advies over de inhoud verdient in dit verband de voorkeur. Dat neemt niet weg dat het LOWI Verzoekers schendingen van de geheimhoudingsplicht ernstig acht en afkeurt.

ADVIES

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit:

I. verklaart het verzoek van Verzoeker ongegrond;

II. adviseert het Bestuur het aanvankelijk oordeel ongewijzigd vast te stellen als definitief oordeel.

Aldus vastgesteld op 5 november 2020 door mr. E.J. Daalder, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.C. Zweistra, ambtelijk secretaris.

 

Print Friendly, PDF & Email