Categorieën
Advies

Advies 2015-05

Advies van het LOWI van 16 maart 2015 ten aanzien van een verzoek van …, bij het LOWI ingediend op … 2014 betreffende het voorlopig besluit van … Bestuur van …, inzake een klacht van … 2014 wegens vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door … .

1 Het verzoek

Op … 2014 heeft … (verder: Verzoeker) aan het LOWI verzocht om middels een advies aan … Bestuur van … (verder: het Bestuur) een herbeoordeling te geven van het voorgenomen besluit van het Bestuur van … 2014 (verder: besluit). Het Bestuur is tot dit besluit gekomen naar aanleiding van een klacht van Verzoeker, ingediend bij het Bestuur op … 2014.

De klacht van Verzoeker luidt, kort samengevat, dat in het kader van een procedure die Verzoeker in … bij het LOWI heeft gevoerd door … (verder: Belanghebbenden) op … een cd-rom is ingebracht als bewijsstuk, waarbij Belanghebbenden … deze cd-rom vals hebben opgemaakt met de bedoeling om het LOWI te misleiden en hun wetenschapsfraude waarover Verzoeker klaagde te verdoezelen.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van … (verder: CWI) heeft het Bestuur op … 2014 geadviseerd om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. De CWI heeft onder verwijzing naar artikel …, van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit … overwogen dat de inhoud van de cd-rom reeds eerder onderdeel is geweest van een (klacht)procedure, dat deskundigen zich over de inhoud van die cd-rom hebben gebogen en dat Verzoeker, ook na daartoe te zijn uitgenodigd, geen nieuwe informatie heeft aangeleverd, zodat de klacht niet in behandeling moet worden genomen op basis van de regel van ‘ne bis in idem’.

In het besluit heeft het Bestuur, conform dit advies van de CWI, de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Verzoeker is het niet eens met dit besluit en heeft het LOWI gevraagd hierover advies uit te brengen.

Bij brief van … 2014 heeft Verzoeker, na door het LOWI daartoe te zijn uitgenodigd, zijn verzoek van gronden voorzien. Verzoeker heeft hierbij herhaald dat … (bestanden) op de cd-rom, die Belanghebbenden in … in de destijds aanhangige procedure hebben ingebracht, vals zijn opgemaakt met de bedoeling het LOWI te misleiden en de fraude waarover Verzoeker in die tijd klaagde te verdoezelen. Verzoeker heeft gesteld dat dit een nieuw geval van fraude door Belanghebbenden is.

Verzoeker heeft erop gewezen dat hij zelf pas in … 2012 kon beschikken over de inhoud van de cd-rom en pas in … 2013 over de begeleidende brief bij de cd-rom (gedateerd …). Het verzoek telt vijf bijlagen. Deze betreffen de klacht van … 2014 bij het Bestuur, een klachtbrief van … 2012 van Verzoeker aan de toenmalige vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, een klachtbrief van … 2011 van Verzoeker aan de toenmalige secretaris van het LOWI en … (zijnde pagina … uit …). Verzoeker heeft zich verder nog op het standpunt gesteld dat het niet-ontvankelijk verklaren van zijn klacht niet voldoet aan de European Code of Conduct for Research Integrity, waarin is bepaald dat “all allegations should be properly assessed, and credible allegations should be investigated fully, with corrective actions taken if allegations are confirmed”.

2 De procedure

Het verzoek is op … 2014 door het LOWI ontvangen. Aan het Bestuur is op … 2014 bericht dat een verzoek is ingediend bij het LOWI.

Ter vergadering van … 2015 is het verzoek door het LOWI besproken. Daarbij is vastgesteld dat eerst een informatief gesprek diende plaats te vinden met Verzoeker teneinde te kunnen besluiten of het verzoek voor behandeling in aanmerking zou komen.

Dit informatieve gesprek heeft plaatsgevonden op … 2015. Daarbij waren aanwezig twee ter zake deskundige leden en notuliste.

Van het informatieve gesprek is een verslag opgemaakt. Verzoeker is op … 2015 in de gelegenheid gesteld om het verslag te controleren op feitelijke onjuistheden en heeft op … 2015 een aantal wijzigingen van het verslag voorgesteld. Voor zover deze wijzigingen feitelijke onjuistheden betroffen, zijn zij verwerkt. Het definitieve verslag is op … 2015 aan Verzoeker gestuurd.

3 Relevante regelgeving

Artikel …, van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit … luidt:

De commissie is bevoegd, indien zij daartoe aanleiding ziet, een klacht niet in behandeling te nemen indien de schending naar haar oordeel te lang geleden heeft plaatsgevonden of indien de klacht al eerder door haar is onderzocht.

Artikel 7.4 van het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, voor zover hier relevant, luidt:

Het LOWI neemt tevens géén klacht in behandeling wanneer het LOWI reeds advies over de klacht heeft uitgebracht.

Artikel 15 van het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit luidt:

In gevallen waar het Reglement LOWI of de Werkwijze LOWI geen uitsluitsel geeft, handelt het LOWI overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht luidt:

  1. Indien na een geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.
  2. Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.

Artikel 9:8, eerste lid onder a, van de Algemene wet bestuursrecht luidt:

1. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de artikelen 9:4 en volgende is behandeld;

Artikel 9:23, onder i, van de Algemene wet bestuursrecht luidt:

De ombudsman is niet verplicht een onderzoek in te stellen of voort te zetten indien:
i. een verzoek, dezelfde gedraging betreffende, bij hem in behandeling is of – behoudens indien een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend is geworden en zulks tot een ander oordeel over de bedoelde gedraging zou hebben kunnen leiden – door hem is afgedaan;

4 Overwegingen van het LOWI

4.1 Algemeen

Het LOWI adviseert besturen van bij het LOWI aangesloten instellingen over door hen genomen (voorlopige) besluiten inzake schending van wetenschappelijke integriteit na een (ontvankelijk) verzoek hierover bij het LOWI. Het LOWI baseert zijn oordeel over schending van wetenschappelijke integriteit primair – doch niet uitsluitend – op de normen van wetenschappelijke integriteit die zijn af te leiden uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004, herzien in 2012 en 2014 (VSNU).

Zie voor het beoordelingskader verder www.lowi.nl. Schending van deze normen leidt niet per definitie tot schending van wetenschappelijke integriteit. Er kan sprake zijn van (verwijtbaar) onzorgvuldig handelen zonder dat sprake is van schending van wetenschappelijke integriteit.

Het LOWI is niet bevoegd om te oordelen over civielrechtelijke kwesties noch over wetenschappelijke controversen. Bij het laatste is sprake van een interpretatieverschil c.q. een verschil van mening over een wetenschappelijk oordeel. Deze dienen te worden bediscussieerd en beslecht in het daartoe geëigende forum van wetenschappelijke tijdschriften, bij voorkeur in het tijdschrift waarin het bekritiseerde artikel is verschenen. Het LOWI is uitgerust noch bevoegd om als arbiter op te treden in wetenschappelijke controversen.

4.2 Ten aanzien van de ontvankelijkheid

De desbetreffende cd-rom, met een begeleidende brief, is op … door Belanghebbenden overgelegd aan het LOWI en bevat … bestanden die dateren uit … . Op …(advies 2008, nr. 2) heeft het LOWI geoordeeld dat de klacht van Verzoeker dat Belanghebbenden onderzoeksgegevens hadden verzonnen dan wel vervalst, ongegrond was.

Het LOWI heeft zijn oordeel van …(advies 2008, nr. 2) mede gebaseerd op het advies van twee externe deskundigen, aan wie is gevraagd in welke mate deze klacht op redelijke gronden was gebaseerd. Beide deskundigen hebben geen aanwijzingen gevonden voor het vermoeden van frauduleus handelen. Uit de beantwoording van de vragen door de deskundigen blijkt genoegzaam dat de bestanden op de cd-rom zijn beoordeeld.

De conclusie was dat de … geen reden gaven om manipuleren zelfs maar te veronderstellen. Het LOWI heeft het advies van de deskundigen overgenomen en geoordeeld dat niet is gebleken dat … zijn vervalst of verzonnen.

Vast staat dan ook dat de … bestanden op de cd-rom reeds in een eerdere procedure bij het LOWI aan de orde zijn geweest en dat het LOWI daarover heeft geoordeeld.

Het uitgangspunt bij klachtprocedures is hetzelfde als het uitgangspunt bij gerechtelijke procedures. Deze dienen, mede met het oog op de rechtszekerheid, op enig moment tot een definitief einde te komen. Het definitieve einde van een klachtprocedure wordt, tenzij betrokkenen zich al in eerste instantie hebben neergelegd bij het voorlopig besluit van een Bestuur, gevormd door het advies van het LOWI gevolgd door het definitieve besluit van het Bestuur inzake de klacht.

Er is niet voorzien in de mogelijkheid van herziening van een advies van het LOWI. In artikel 7.4 van het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit is zelfs expliciet uitgesloten dat het LOWI voor de tweede maal adviseert over een klacht. Het is in strijd met het stelsel zoals neergelegd in de verschillende regelingen, wanneer een eenmaal gegeven advies langs een omweg opnieuw ter discussie kan worden gesteld door over eenzelfde onderwerp een herhaalde klacht in te dienen bij een Bestuur, gevolgd door een herhaald verzoek om advies bij het LOWI. Kortom, het uitgangspunt is dat wanneer eenzelfde verzoek voor de tweede keer aan het LOWI wordt voorgelegd de zaak niet in behandeling wordt genomen.

Aangezien de procedure bij het LOWI kan worden beschouwd als een vorm van extern klachtrecht, is titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht analoog van toepassing. Dat betekent dat niet alleen artikel 7.4 van het Reglement Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, maar ook artikel 9:23, onder i, juncto artikel 9:8, eerste lid onder a, van de Algemene wet bestuursrecht in de weg staan aan het in behandeling nemen van een herhaald verzoek.

Voor de vraag of sprake is van een herhaald verzoek is bepalend de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht, aan welk artikel immers hetzelfde uitgangspunt ten grondslag heeft gelegen als aan de artikelen 9:8, eerste lid onder a, en artikel 9:23, onder i, van de Algemene wet bestuursrecht.

Dat brengt met zich mee dat een herhaald verzoek niet als zodanig wordt beschouwd (en dus in behandeling kan worden genomen) wanneer de verzoeker nieuwe feiten en omstandigheden (“nova”) aandraagt, die bovendien van zodanige aard zijn dat zij aanleiding kunnen geven voor een andere beslissing. Nieuwe argumenten gelden uitdrukkelijk niet als nova. Dat naar vaste rechtspraak het begrip nova strikt moet worden uitgelegd is, anders dan Verzoeker meent, geen omstandigheid die maakt dat de (klacht)procedure niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Het LOWI stelt voorop dat met zijn advies van …(advies 2008, nr. 2) de klachtprocedure uit … tot een definitief einde is gekomen. Het verzoek van … 2014 strekt ertoe dat het LOWI terugkomt van zijn advies van …(advies 2008, nr. 2) en behelst eenzelfde geschil dat thans voor de tweede keer aan het LOWI wordt voorgelegd. Anders dan Verzoeker stelt, is geen sprake van een nieuwe schending van wetenschappelijke integriteit, aangezien de cd-rom in … is opgemaakt en overgelegd. Eveneens in … is deze cd-rom door het LOWI inhoudelijk beoordeeld.

Dat betekent dat het LOWI het advies van …(advies 2008, nr. 2) tot uitgangspunt dient te nemen en zich thans moet beperken tot de vraag of sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden (nova) als naar analogie bedoeld in artikel 9:23, onder i, juncto artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Van degene die een herhaald verzoek indient wordt verlangd dat hij bij dit verzoek vermeldt welke nova kunnen rechtvaardigen dat wordt terug gekomen op een eenmaal gegeven advies. Verzoeker is er niet in geslaagd om nova te stellen. Noch in zijn verzoek van … 2014, noch in de aanvulling van de gronden van … 2014, noch tijdens het informatieve gesprek op … 2015 heeft Verzoeker nova aangevoerd. De cd-rom uit … vormt op zichzelf geen novum en Verzoekers stelling dat de … op deze cd-rom vals zijn opgemaakt, levert evenmin een novum op. Verzoekers bewering over de valsheid van de gegevens is in … reeds verworpen.

Verzoeker heeft in dit verband naar voren gebracht dat hij niet eerder melding kon maken van de fraude, omdat hij pas recent kennis heeft genomen van de inhoud van de cd-rom. Voor zover Verzoeker hiermee heeft bedoeld te stellen dat hij in … onvoldoende in staat is geweest om zijn bezwaren tegen de … bestanden op de cd-rom te verwoorden, had het op zijn weg gelegen dit argument toen (tijdig) naar voren te brengen dan wel toen (tijdig) de nodige (gerechtelijke) stappen te ondernemen om te bewerkstelligen dat hij wél de beschikking zou krijgen over de cd-rom. Dat Verzoeker daarvan heeft afgezien, blijft voor zijn rekening en risico.

Verder staat vast dat Verzoeker op … 2012 de beschikking heeft gekregen over de … bestanden op de cd-rom. Zelfs als de cd-rom aangemerkt zou kunnen worden als een novum, hetgeen gelet op het bovenstaande niet het geval is, dan geldt in verband met de beginselen van doeltreffendheid en rechtszekerheid een redelijke indieningstermijn voor het doen van een herhaald verzoek. Verzoeker heeft met het indienen van zijn klacht op … 2014 zodanig lang gewacht dat deze redelijke indieningstermijn is verstreken.

Ook om deze reden kan geen sprake meer zijn van het in behandeling nemen van het herhaalde verzoek. De omstandigheid dat Verzoeker in … 2012 de beschikking heeft gekregen over de … bestanden op de cd-rom en in … 2013 kennis heeft genomen van de begeleidende brief bij de cd-rom, vormt geen reden om voorbij te zien aan het ontbreken van nova.

Aangezien van nova geen sprake is, heeft het Bestuur de klacht terecht niet-ontvankelijk verklaard en neemt het LOWI het herhaalde verzoek niet in behandeling.

Ten overvloede merkt het LOWI nog het volgende op. Tijdens het informatieve gesprek is gebleken dat Verzoeker van de bestanden op de cd-rom slechts het eerste werkblad heeft opgemerkt. Alle volgende werkbladen heeft Verzoeker niet gezien. Evenmin heeft Verzoeker opgemerkt dat de bestanden zijn gecreëerd in respectievelijk … en derhalve niet valselijk aangemaakt kunnen zijn in … . De bewering van Verzoeker dat de cd-rom vals is opgemaakt, is derhalve gebaseerd op een zeer gebrekkige kennisneming van de bestanden. Zou het verzoek wél voor behandeling in aanmerking zijn gekomen, dan zou het zonder meer ongegrond zijn verklaard.

5 Oordeel en advies van het LOWI

Verzoeker heeft zonder dat er sprake is van nova en nadat … was verstreken bij het LOWI een herhaald verzoek ingediend om opnieuw te beoordelen of de cd-rom in … vervalst was opgemaakt. Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, wordt dit verzoek niet in behandeling genomen.

Het LOWI is van oordeel dat de klacht terecht niet-ontvankelijk is verklaard en adviseert het Bestuur om dit voorlopige oordeel in het definitieve besluit ongewijzigd over te nemen.

Prof. mr. dr. R. Fernhout, Voorzitter

mr. H.M.L. Frons, Ambtelijk Secretaris

Een ieder heeft het recht om zich binnen een jaar na datum van dit advies tot de Nationale ombudsman te wenden met een verzoek een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het LOWI zich in de procedure van de totstandkoming van dit advies jegens hem of een ander heeft gedragen.

Print Friendly, PDF & Email