Categorieën
Advies

Advies 2014-11

Advies van 28 november 2014 van het LOWI ten aanzien van de klacht van Verzoeker…, ingediend op … 2014 en gericht tegen het besluit van het Bestuur … van … 2014.

1. De klacht

De klacht van Verzoeker, ingebracht bij het LOWI op … 2014, betreft het besluit van het Bestuur … van … 2014. In dit besluit verklaart het Bestuur de klacht van Klager in eerste instantie tevens Verzoeker bij het LOWI van … 2014 betreffende een vermoede schending van wetenschappelijke integriteit door Beklaagde/Belanghebbende op advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna CWI) niet-ontvankelijk. Verzoeker is van mening dat de overwegingen van de CWI ten aanzien van zijn klacht, gezien de Klachtenregeling van de Instelling… , niet kunnen leiden tot niet-ontvankelijkheid.

2. De procedure

Op … 2014 heeft Verzoeker zich tot het LOWI gewend met de klacht gericht tegen het besluit van het Bestuur van… . Op … 2014 heeft het LOWI deze klacht ter kennis gebracht aan het Bestuur. In zijn vergadering van … 2014 heeft het LOWI besloten de klacht in behandeling te nemen. Dit is meegedeeld aan het Bestuur met het verzoek binnen vier weken een verweerschrift in te dienen. Het Bestuur heeft een verweerschrift ingediend op … 2014, waarna dit met een verzoek om eventueel commentaar is opgestuurd aan Verzoeker.

Op … 2014 heeft het LOWI Beklaagde/Belanghebbende in de gelegenheid gesteld om zich als derde Belanghebbende te voegen in de LOWI klachtprocedure, waar deze op … 2014 mee instemt. Als derde Belanghebbende wordt Beklaagde in de gelegenheid gesteld ook een verweerschrift in te dienen, waarop Beklaagde meedeelt daar geen behoefte aan te hebben.

Op … 2014 dient Verzoeker een reactie in op het verweerschrift van het Bestuur die op … wordt doorgezonden aan het Bestuur en derde Belanghebbende, met het verzoek hierop… eventueel te reageren vóór… . Op … 2014 ontvangt het LOWI schriftelijk commentaar van derde Belanghebbende en op … een reactie van het Bestuur, waarin het Bestuur meedeelt dat zijn standpunt, verwoord in het verweerschrift van … 2014, helder uiteengezet is. In zijn vergadering van … heeft het LOWI besloten om de zaak op stukken af te doen.

3. Standpunt van partijen

3.1

De klacht van Klager bij het Bestuur tevens Verzoeker bij het LOWI was gericht op het Rapport … geschreven door beklaagde/belanghebbende en … uitgebracht door… . In dit rapport … was een deel (…) ontleend aan de scriptie van beklaagde/belanghebbende… … Klager tevens verzoeker bij het LOWI betwist in zijn klacht van … 2014 bij het Bestuur de wetenschappelijke kwaliteit van dit rapport en de daaraan ten grondslag liggende scriptie..… . … .

De scriptie en het rapport … voldoen niet aan eisen van wetenschappelijkheid en zijn als zodanig te beschouwen als een schending van wetenschappelijke integriteit, aldus Klager/Verzoeker.

3.2

Het Bestuur baseert zijn besluit van … 2014 om de klacht van Klager niet-ontvankelijk te verklaren op de overwegingen en argumenten die de CWI in haar advies van … 2014 naar voren heeft gebracht. Dit zijn de volgende:

  • Het rapport en de scriptie zijn niet identiek; derhalve kunnen aan het eventueel ontbreken van elementen aan het rapport geen conclusies worden verbonden over het wetenschappelijke gehalte van de scriptie c.q. over enige schending van de wetenschappelijke integriteit; Klager baseert zijn oordeel op een ander document dan de desbetreffende scriptie.
  • Aan het verzoek aan Klager om aanvullende informatie te verschaffen waarom sprake zou zijn van schending van wetenschappelijke integriteit is Klager niet tegemoet gekomen; noch aan het verzoek om informatie te verschaffen over het ruime tijdsverloop tussen de totstandkoming van de betwiste documenten … en het inbrengen van de klacht ….;
  • De Klachtenregeling van de Instelling stelt als eis voor ontvankelijkheid dat de klacht wegens schending van wetenschappelijke integriteit een duidelijke omschrijving bevat van zo’n ( vermoede) schending; nu Klager hier niet aan voldoet, ook niet na de mogelijkheid tot nadere inhoudelijke invulling van de klacht, wordt niet voldaan aan … de regeling.

3.3

In zijn klacht bij het LOWI stelt Klager/Verzoeker zich op het standpunt dat het besluit van het Bestuur geen enkele motivering kent, terwijl in het reglement staat dat het Bestuur na advies van de CWI een gemotiveerd besluit neemt…; voorts dat de verwijzing naar de overwegingen van de CWI geen doel treft, omdat de overwegingen van de CWI zich niet richten op de ontvankelijkheidscriteria uit het reglement, maar op niet-relevante zaken… . Met niet-relevante zaken … doelt Klager/Verzoeker op het tijdsverloop tussen klacht en betwiste publicatie …

Ten aanzien van de inhoud van het advies van de CWI stelt Klager/Verzoeker dat de CWI niet duidelijk maakt op welke manier de scriptie afwijkt van het rapport … en op grond van welk artikel deze overweging van de CWI zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van de klacht.

Voorts betwist Klager/Verzoeker het feit dat hij niet tegemoet zou zijn gekomen aan het geven van nadere informatie (a) over het tijdsverloop en (b) over de duidelijke omschrijving … van de (vermoede) schending van wetenschappelijke integriteit. Klager/Verzoeker meent met zijn formulering … aan de criteria van het reglement te hebben voldaan. De CWI maakt niet duidelijk, aldus Klager/Verzoeker, dat deze overweging een grond voor niet-ontvankelijkheid zou zijn (…).

Tot slot is Klager/Verzoeker van mening dat de CWI zich in haar advies bezig houdt met zaken die niet relevant zijn (zoals het tijdsverloop, dat voldoet aan de door het LOWI genoemde grens van 10 jaar…) en dat het Bestuur ten onrechte het advies van de CWI heeft overgenomen in de veronderstelling dat de CWI zakelijk, neutraal en conform het reglement naar de melding heeft gekeken… .

3.4

De derde belanghebbende/Beklaagde stelt geen behoefte te hebben aan een verweerschrift, maar wil wel opmerken dat Klager/Verzoeker een merkwaardige opvatting van integriteit hanteert. Klager heeft op … 2014 de publiciteit gezocht met een beschuldiging aan het adres van derde belanghebbende/Beklaagde, waarin Klager/Verzoeker een vergelijking maakt met… .

Voorts meent derde belanghebbende/Beklaagde dat Klager/Verzoeker elke discussie weigert … en beweringen doet…, die door Beklaagde worden bestreden. Ten slotte vindt Beklaagde het merkwaardig dat Klager een klacht indient over een scriptie die hij niet kent… .

4. Overwegingen van het LOWI

4.1 Algemeen

Het LOWI adviseert besturen van bij het LOWI aangesloten instellingen over door hen genomen (voorlopig) besluiten inzake schending van wetenschappelijke integriteit na een (ontvankelijke) klacht hierover bij het LOWI. Het LOWI baseert zijn oordeel over schending van wetenschappelijke integriteit primair op – doch niet uitsluitend – de normen van wetenschappelijke integriteit die zijn af te leiden uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004 herzien in 2012 en 2014 (VSNU).

Zie voor het beoordelingskader verder www.lowi.nl. Schending van deze normen leidt niet per definitie tot schending van wetenschappelijke integriteit. Er kan sprake zijn van (verwijtbaar) onzorgvuldig handelen zonder dat sprake is van schending van wetenschappelijke integriteit.

Het LOWI is niet bevoegd om te oordelen over civielrechtelijke kwesties noch over wetenschappelijke controversen. Bij het laatste is sprake van een interpretatieverschil c.q. een verschil van mening over een wetenschappelijk oordeel. Deze dienen te worden bediscussieerd en beslecht in het daartoe geëigende forum van wetenschappelijke tijdschriften, bij voorkeur in het tijdschrift waarin het bekritiseerde artikel is verschenen. Het LOWI is uitgerust noch bevoegd om als arbiter op te treden in wetenschappelijke controversen.

4.2 Is de klacht verjaard?

Hoewel de CWI terecht gevraagd heeft naar de redenen waarom het zo lang geduurd heeft dat Klager/Verzoeker zich gemeld heeft met een klacht, is het tijdsverloop nog net binnen de tienjaar-grens die het LOWI in zijn Reglement stelt voor ontvankelijkheid. Overigens laat de CWI in haar conclusie (…) het tijdsverloop ter zijde, zodat dit geen dragende reden is voor de niet-ontvankelijkheid.

4.3 Is er een duidelijke omschrijving van de (vermoede) schending van wetenschappelijke integriteit?

Met de CWI en het Bestuur is het LOWI van oordeel dat niet voldaan is aan de betreffende eis van … van de Klachtenregeling van de Instelling… . Op deze grond is het geheel te rechtvaardigen dat de klacht niet-ontvankelijk is verklaard. Immers het indienen van een klacht over (vermoede) schending van wetenschappelijke integriteit, met alle negatieve associaties daarbij, mag niet op onheldere en niet gespecificeerde gronden geschieden.

Daartoe door de CWI uitgenodigd om een specifiekere omschrijving van de vermeende schending te geven heeft Klager daar niet aan willen en kunnen voldoen. Klager/Verzoeker meende dat hij voldoende had verwezen naar de, naar de mening van Klager/Verzoeker, ontbrekende wetenschappelijke kwaliteit van het rapport en scriptie… .

De herhaalde verwijzingen van Klager/Verzoeker naar … punten kunnen echter op geen enkele wijze worden opgevat als vermoede schending van wetenschappelijke integriteit. Deze bevatten opvattingen van Klager over … Deze … worden door derde belanghebbende/beklaagde betwist, zodat hier een schoolvoorbeeld te vinden valt van wetenschappelijke controversen.

Het LOWI noch de CWI zijn opgericht noch toegerust om over dergelijke controversen een oordeel te geven. Daartoe dient de wetenschappelijke arena zelf. Een klacht over schending van wetenschappelijke integriteit is hier niet op zijn plaats; een wetenschappelijk kwaliteitsoordeel kan en mag niet identiek gesteld worden aan een schending van wetenschappelijke integriteit.

Klachten over schending van wetenschappelijke integriteit dienen concrete aanwijzingen te bevatten dat bepaalde gedragingen en handelingen zijn verricht, die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals bijvoorbeeld het fabriceren en verzinnen van gegevens, het manipuleren van onderzoekgegevens, het gebruiken van teksten van andere auteurs zonder bronvermelding. Nu de klacht van Klager/Verzoeker geen enkele aanduiding geeft van dergelijke gedragingen, doch uitsluitend op een kwaliteitsoordeel en op wetenschappelijke controversen berust, is de klacht terecht door het Bestuur niet-ontvankelijk verklaard.

4.4 Valt een niet-gepubliceerde scriptie … onder wetenschappelijk onderzoek, waarop de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004/2012 van toepassing is?

Ten overvloede merkt het LOWI op dat de derde belanghebbende/beklaagde als auteur van het rapport… … niet in dienst was van een instelling, die zich heeft aangesloten bij de LOWI en waarop de Gedragscode van toepassing is. Een scriptie die …verslag doet van wetenschappelijk onderzoek en gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift … kan – onder bepaalde voorwaarden – wel onder het bereik van de Gedragscode vallen, indien een publicatie voortkomend uit de scriptie wordt verricht door de student en zijn/haar begeleider, die in dienst is van een aangesloten Instelling… . Indien het uitsluitend gaat over (de kwaliteit van) een scriptie, geschreven door een student…, valt dit naar de mening van het LOWI onder het juridische domein van het onderwijs, waarop eigen bezwaar-en beroepsregelingen en klachtprocedures van toepassing zijn.

5. Oordeel en advies van het LOWI

5.1

Het LOWI is van oordeel dat de klacht van Klager tevens Verzoeker bij het LOWI ingediend bij het Bestuur op … 2014, niet voldoet aan de in de Klachtenregeling van de Instelling … gestelde eis dat een klacht een heldere en duidelijke omschrijving dient te omvatten van een (vermeende) schending van wetenschappelijke integriteit.
Nu de klacht van Klager op geen enkele wijze aan deze eis voldoet, ook niet nadat Klager in de gelegenheid is gesteld om zijn klacht aan te vullen en van een nadere inhoudelijke invulling te voorzien, heeft het bestuur, op advies van de CWI terecht de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

5.2

Het LOWI adviseert het Bestuur zijn besluit van … 2014 te bevestigen.
Namens het LOWI, 28 november 2014

dr. mr. C.J.M. Schuyt, voorzitter

mr. dr. E.G. van Arkel, secretaris

Een ieder heeft het recht om zich binnen een jaar na datum van dit advies tot de Nationale ombudsman te wenden met een verzoek een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het LOWI zich in de procedure van de totstandkoming van dit advies jegens hem of een ander heeft gedragen.

 

Print Friendly, PDF & Email